【acm】【数论】费马小定理:求逆元与降幂

定义

p为素数, (a, p) = 1, 则\[a^{p-1} \equiv 1 \pmod p \tag{1.1}\]

证明

引理1 若(a, m) = 1, 则\[a, 2a, 3a, ..., (m-1)a\] 的最小剩余(mod m) 按某种次序排列后为\[1, 2, 3, ..., m-1\]

tips

关于引理1的证明不作赘述,主要是证明两两的最小剩余不重复,使用反证法即可。

有了引理1,即可证明费马小定理,证明如下。

引理1易知 \[a*2a*3a*\cdots*(p-1)a \equiv 1*2*3*\cdots*(p-1) \pmod p\]

\[a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod p\]

\((p, (p-1)!) = 1\),即\(p\)\((p-1)!\)互素,则有

\[a^{p-1} \equiv 1 \pmod p\]

得证。

求逆元

乘法逆元: 扩展欧几里德 费马小定理 递推 带余数同余式的一般解法

降幂

推论\(p\)为素数, 则对一切\(a\),都有 \[a^p \equiv a \pmod p \tag{3.1}\]

tips

注意这里是一切\(a\),即\(a\)\(p\)不一定互素。

当指数比较大的时候,可以使用下面的公式进行降幂

\(p\)为素数,且\(p\)不能整除\(a\)(或能整除则结果为0),有

\[a^n \equiv a^{n \ mod {(p-1)}} \pmod p \tag{3.2}\]

下证此式。

设如下变量:

\[ \left\{ \begin{array}{l} k = \frac{n}{p-1} \\ b = n \pmod{ p-1 } \\ \end{array} \right. \]

\[ n = k \cdot (p-1) + b \]

则有

\[a^n \equiv a^{k * (p-1) + b} \pmod p\]

\[a^n \equiv (a^k)^{p-1}*a^b \pmod p\]

\[ (a^k)^{p-1} \equiv 1 \pmod p\]

所以

\[a^n \equiv a^b \pmod p\]

得证。

例题

Sum HDU - 4704

M斐波那契数列 HDU - 4549